چهارشنبه 14 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی

شیوه‌نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی
از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی


مقدمه

به استناد تبصره ­های مواد 3 و 4 آیین­ نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­ سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­ نامه و با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های برگزیدگان دانشگاهی در توسعه علمی، فنّاورانه و فرهنگی کشور، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­ نامه می­ توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­ مند شوند.

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه ­نامه رعایت می­ شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ج. مؤسسۀ علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخلِ کشور است­ که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
د. دانش­ آموختۀ برتر: منظور هر یک از دانش ­آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی» است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته‌برتر می­ توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­ مند ‌شود:
الف. بیش­ از سه سال از تاریخ دانش ­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد.
ب. دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی دست‌کم 180 امتیاز و دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد دست‌کم 130 امتیاز از جدول 1 را کسب کرده باشند.
تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.
تبصره 2: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، در صورت کسب دست‌کم 140 امتیاز از جدول 1 مشمول مزایای این شیوه­ نامه می­ شوند.
تبصره 3: چنانچه دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی حداقل 130 امتیاز، دانش‌آموخته دوره کارشناسی‌ارشد حداقل 100 امتیاز و دانشجوی دوره دکتری تخصصی حداقل 110 امتیاز از جدول 1 را کسب کرده باشد، پرونده وی درکارگروه نظام وظیفه دانشگاهی (موضوع مادّه 4) بررسی و تصمیم­ گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به او، به نظر اجماع کارگروه بستگی دارد.
تبصره 4: در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته و مجاز نیست مگر در دوره گذراندن رساله دکتری، به تحصیل اشتغال داشته باشد.
تبصره 5: در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی در دوره تحصیلیِ دیگر، بهره‌مندی از مزایای این مادّه در پایان دوره بعد، منوط به احراز شرایط مذکور در این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

مادّه 3: تسهیلات
مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل‌بر « دوره آموزش نظامی» و « اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی وکارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.
تبصره 1: موضوع و مکان اجرای طرح­های این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
تبصره 2: زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.
تبصره 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.
تبصره 4: پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق با مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

مادّه 4: فرایند اجرا
فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:
الف. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
ب. پس از محاسبۀ امتیاز و راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگانی استانِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه نظام وظیفه دانشگاهی» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، دو تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نماینده اداره کل حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­ کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
ج. برگزیده کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموخته ‌برتر» را تکمیل و برای بنیاد ارسال می‌کند. 
د. بنیاد، مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.
تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­ نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا

این شیوه­ نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دوازده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود.


جدول 1:فعالیت‌های نخبگانی برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی(دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی)
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتیاز از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی میانگین کل دوره کارشناسی 25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
40* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری تخصصی - 50* (18 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری ا80 تا 100 امتیاز ا80 تا 120 امتیاز ادانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 80، 100 و 120 امتیاز (حداکثر 140 امتیاز)
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز (هر مقاله) تا 50 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی تا 30 امتیاز (هر مقاله) تا 30 امتیاز(هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)
تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل) تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
فعالیت‌های فنّاورانه ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 3 تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز به ازای هر سال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز.
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی 30 تا 50 امتیاز 30 تا 50 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی 40 تا 80 امتیاز 40 تا 80 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
ادامه جدول 1
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
جشنواره مورد تأیید خوارزمی بین‌المللی اول تا 230 امتیاز تا 230 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دانشجویی اول تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
فارابی بزرگسال رتبه اول تا 180 امتیاز تا 180 امتیاز صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی
رتبه دوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 110 امتیاز تا 110 امتیاز
جوان رتبه اول تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
رتبه دوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
رتبه سوم تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز
رازی محقق برگزیده رتبه اول تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز
رتبه دوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
محقق جوان تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
محقق دانشجو تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز براساس مقررات بنیاد
آزمون‌های علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
دوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
سوم تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز
برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی اول 0 تا 150
دوم 0 تا 120
سوم 0 تا 100
آزمون دانش‌نامه تخصصی پزشکی 0 از100 تا 180 امتیاز حائزان رتبه اول تا پنجم
دندان‌پزشکی 0 از100 تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
داروسازی 0 از100 تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
المپیاد علمی دانشجویی وزارت علوم اول تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز
دوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
سوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
وزارت بهداشت اول تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز براساس رتبه انفرادی
دوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
سوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
دانش‌آموزی جهانی طلا تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
نقره تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
برنز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز
ملی طلا تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز
نقره تا 40 امتیاز تا 40 امتیاز
برنز تا 30 امتیاز تا 30 امتیاز
دانلود فایل شیوه نامه

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045