پنج شنبه 27 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

کارگاه آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی و معیارهای توسعه جامع یک جامعه آرمانی برگزار شد

به منظور ایجاد زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی مستعدان در خصوص جامعه و دوری از هرگونه فردگرایی، کارگاه آموزشی مسئولیت پذیری اجتماعی و معیارهای توسعه جامع یک جامعه آرمانی با حضور مستعدان استان اردبیل برگزار شد.

این کارگاه به منظور ایجاد زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی مستعدان در خصوص جامعه و دوری از هرگونه فردگرایی با ارائه دکتر رسول عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در محل بنیاد نخبگان استان و با حضور مستعدان استان برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی دکتر عباسی اظهار داشت بعد از انقلاب صنعتی اروپا، برای دهه های متوالی، الگوی توسعه این تصور را ایجاد می کرد که پیشرفت و رشد، مترادف با «توسعه اقتصادی» می باشد. الگوهای توسعه صنعتی و اقتصادی توجهات نوع بشر را به شدت به خود جلب کرده و به سرعت تبدیل به الگوی بسیاری از کشورهای جهان در زمینه پیشرفت و توسعه شد که هنوز هم در میان بسیاری از جوامع، این تعریف از پیشرفت، پیشران و هدایت کننده برنامه ریزی ها در سطوح مختلف فردی، سازمانی و ملی است. اما این همه واقعیت داستان پیشرفت و توسعه نیست. در دهه های گذشته جنبه های اجتماعی و انسانی در توسعه نادیده گرفته شده بود. این دیدگاه بسیاری از ارزش ها و کرامت های انسانی را زیر پا گذاشت و بدین ترتیب اندیشمندان در صدد بیان تعریف دیگری از توسعه با محوریت انسان و ارتباط او با طبیعت بیان کردند که تحت عنوان توسعه پایدار مطرح می شود. چنین جامعه توسعه یافته ای دارای معیارهای نظری معینی از دیدگاه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که پایبندی به این ساختارها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع ایفا می کند.

دکتر عباسی در ادامه سخنان خود عوامل تأثیرگذار بر توسعه را به سه بعد ساختاری عوامل ناشی از جامعه، عوامل بیرونی (نظام جهانی) و عوامل درونی تقسیم بندی کرد و گفت در این مبحث به عوامل تأثیرگذار در داخل جامعه پرداخته می شود تا مستعدین با ساختار کنونی جامعه کشورمان آشنا و قادر به تحلیل مسائل مطرح در آن باشند. وی در این خصوص به سه عامل ارتقاء انطباقی (توسعه اقتصادی)، فردیت و ادخال اشاره و به تشریح این موضوعات به زبان ساده و با استفاده از مثال های امروزی پرداخت. عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی تطبیق ارتباط خود با جامعه و محیط پیرامون با احترام به محیط پیرامونی را یکی از عوامل توسعه درونی جامعه برشمرد. وی فرهنگ را میزان تسلط انسان به طبیعت و ارتباط با محیط اطراف خود ذکر کرده و تنظیم رابطه درست با طبیعت را یکی از عوامل توسعه دانست. در خصوص فردیت، گرایش جامعه به شایسه سالاری و حفظ کرامت و رضایت انسانی را مفهوم این موضوع برشمرد و این مفهوم را به دور از قوم گرایی و ارتباطات مسموم دانست.

دکتر عباسی معیار دیگر درون جوامعی توسعه را مفهوم ادخال بیان کرد و گفت در این مفهوم ارتباط افراد در جامعه صرفاً به بعد ابزاری و مبادله ای باقی نمی ماند بلکه در ابعاد انسانی و عاطفی نیز رابطه برقرار می شود. این موضوع باعث پیوند گروه های مختلف به یکدیگر و شکل گیری جامعه مطلوب به دور از هویت افراطی خانوادگی، محله ای، قومی، زبانی و نژادی می شود. وی تعمیم ارزش هایی مانند صداقت، اعتماد ، احترام به کار را از نقاط عطف جوامع توسعه یافته با محوریت انسان مسئولیت پذیر ذکر کرد و گفت بدون شک توسعه با تعمیم ارزش ها هدایت می شود.

در ادامه این کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ متقابل پایان یافت.

تاریخ انتشار : 1397/12/01
کد : 75
تعداد بازدید: 332

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045