شنبه 29 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه و مسئولیت پذیری اجتماعی

به منظور ایجاد زمینه های مسئولیت پذیری اجتماعی مستعدین در خصوص جامعه و دوری از هرگونه فردگرایی کارگاه آموزشی توسعه و مسئولیت پذیری اجتماعی توسط بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار شد.

این کارگاه با ارائه دکتر رسول عباسی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی در محل بنیاد نخبگان استان و با حضور مستعدین برتر استان برگزار گردید.

استادیار جامعه شناسی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به معنی توسعه و مسئولیت پذیری، فلسفه پیدایش و گسترش این مفاهیم در جوامع توسعه یافته را تحلیل کرد و گفت: بعد از انقلاب صنعتی اروپا، برای دهه های متوالی، الگوی توسعه این تصور را ایجاد می کرد که پیشرفت و رشد، مترادف با «توسعه اقتصادی» می باشد الگوهای توسعه صنعتی و اقتصادی توجهات نوع بشر را به شدت به خود جلب کرده و به سرعت تبدیل به الگوی بسیاری از کشورهای جهان در زمینه پیشرفت و توسعه شد که هنوز هم در میان بسیاری از جوامع، این تعریف از پیشرفت، پیشران و هدایت کننده برنامه ریزی ها در سطوح مختلف فردی، سازمانی و ملی است. اما این همه واقعیت داستان پیشرفت و توسعه نیست. در دهه های گذشته جنبه های اجتماعی و انسانی در توسعه نادیده گرفته شده بود. این دیدگاه بسیاری از ارزش ها و کرامت های انسانی را زیر پا گذاشت و بدین ترتیب اندیشمندان در صدد بیان تعریف دیگری از توسعه با محوریت انسان و ارتباط او با طبیعت شدند که تحت عنوان توسعه پایدار مطرح می شود. چنین جامعه توسعه یافته ای دارای معیارهای نظری معینی از دیدگاه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که پایبندی به این ساختارها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع ایفا می کند.

دکتر عباسی در ادامه سخنان خود عوامل تأثیرگذار بر توسعه را به سه بعد ساختاری عوامل ناشی از جامعه، عوامل بیرونی (نظام جهانی) و عوامل درونی تقسیم بندی کرد و گفت: در این مبحث به عوامل تأثیرگذار در داخل جامعه پرداخته می شود تا مستعدین با ساختار کنونی جامعه کشورمان آشنا و قادر به تحلیل مسائل مطرح در آن باشند.

وی در این خصوص به سه عامل ارتقاء انطباقی (توسعه اقتصادی)، فردیت و ادخال اشاره و به تشریح این موضوعات با استفاده از مثال های امروزی پرداخت که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی تطبیق ارتباط خود با جامعه و محیط پیرامون با احترام به محیط پیرامونی را یکی از عوامل توسعه درونی جامعه دانست. وی فرهنگ را میزان تسلط انسان به طبیعت و ارتباط با محیط اطراف خود برشمرده و تنظیم رابطه درست با طبیعت را یکی از عوامل توسعه ذکر کرد. در خصوص فردیت، گرایش جامعه به شایسه سالاری و حفظ کرامت و رضایت انسانی را مفهوم این موضوع برشمرد و این مفهوم را به دور از قوم گرایی و ارتباطات مسموم دانست.

عباسی در ادامه مطالب خود به بیان مفهوم ادخال معیار دیگر درون جوامعی توسعه پرداخت و گفت: در این مفهوم ارتباط افراد در جامعه صرفاً به بعد ابزاری و مبادله ای باقی نمی ماند بلکه در ابعاد انسانی و عاطفی نیز رابطه برقرار می شود. این موضوع باعث پیوند گروه های مختلف به یکدیگر و شکل گیری جامعه مطلوب به دور از هویت افراطی خانوادگی، محله ای، قومی، زبانی و نژادی می شود. وی تعمیم ارزش هایی مانند صداقت، اعتماد ، احترام به کار را از نقاط عطف جوامع توسعه یافته با محوریت انسان مسئولیت پذیر دانست و گفت: بدون شک توسعه با تعمیم ارزشها هدایت می شود.

این جلسه با پرسش و پاسخ های متقابل شرکت کنندگان پایان یافت.

تاریخ انتشار : 1397/06/03
کد : 45
تعداد بازدید: 300

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045