چهارشنبه 14 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها> دانش آموختگان برتر دانشگاهی>تسهیلات>جایزه شهید احدی>شیوه‌نامه جایزه شهید احدی

باسمه تعالی


شیوه‌نامه بهره ­مندی دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی
(جایزه شهید احدی)

مقدمه

به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین ­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-1» از مادّۀ 4 آیین ­نامه و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش‌آموختگان برترِ دوره‌ کارشناسی‌ارشد در دوره دکتری تخصصی، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه ­نامه می ­توانند از تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی در قالب «جایزه شهید احدی»، به پاس توانمندی‌های علمی شهید احمدرضا احدی، بهره­مند شوند.

مادّه1: تعاریف
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د ‍.آیین­ نامه: منظور «آیین ­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
ه‍ . مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­ که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
و. مؤسسه پذیرنده: منظور هریک از مراکز آموزش عالی و پژوهش ‌کشور است­که بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.
ز. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.
ح. دانش­ آموخته برتر: منظور هر یک از دانش ­آموختگان و مشمول بند «الف- 1» از مادّۀ 4 آیین­ نامه است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان دوره دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می­ توانند از جایزه شهید احدی بهره­م ند ‌شوند:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دست‌کم 230 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی کسب کرده باشند.

تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات
مشمولان این جایزه از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند:
3ـ1. معرفی دانش‌آموخته برتر برای پذیرشِ بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی به مؤسسه‌های پذیرنده (از طریق سازمان سنجش)
3ـ2. پرداخت بخشی از کمک ‌هزینه دوره دکتری تخصصی به مؤسسه پذیرنده
تبصره 1: میزان اعتبار کمک‌هزینه اعطایی به مؤسسه‌های پذیرنده، سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین و مطابق فرایند تدوین شده در بنیاد اجرایی خواهد شد.
تبصره 2: استفاده از این تسهیلات برای دانش‌آموخته برتر، مانع بهره‌‌مندی وی از راتبه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست.
تبصره 3: ظرفیت مذکور در مؤسسه‌های پذیرنده، به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اصلی مؤسسه تلقی می‌شود.

ماده 4: فرایند اجرا
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
1. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
2. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
3. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی«کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و حداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
4. بنیاد به برگزیدگان اطلاع رسانی می‌کند و آنان مجازند حداکثر پنج مؤسسه پذیرنده را برای ادامه تحصیل انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.
5. سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.
6. مؤسسه پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه نهایی را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
7. بنیاد پس از دریافت نتیجه نهایی، کمک هزینه را به مؤسسه پذیرنده پرداخت می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه متقاضی به‌عنوان دانش‌آموخته‌برتر انتخاب نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
تبصره 3: دانش‌آموخته‌برتر، تا چهار نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد در یکی از مؤسسه‌های علمی انتخابی پذیرش دریافت کند، در غیراین‌ صورت جایزه مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه ­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود. 
جدول 1:فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برای تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری (جایزه شهید احدی)
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی میانگین کل دوره کارشناسی 25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای 50* (17/5 -میانگین کل)* سال های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری ا40 تا 60 امتیاز ادانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 40 و 60 متیاز (حداکثر 100 امتیاز)
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد (با مشارکت استاد راهنما) براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات 100 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 امتیاز است.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی تا 30 امتیاز(هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی 100 امتیاز است.
نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
فعالیت‌های فنّاورانه اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز
اختراع سطح 3 تا 70 امتیاز
ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
مدیرعامل شرکت فناورانه داخلی تا 75 امتیاز به‌ازای هر سال
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 100 امتیاز به ازای هر سال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز.
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی تا 50 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی تا 80 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
ادامه جدول 1
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
جشنواره مورد تأیید خوارزمی بین‌المللی اول تا 230 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دانشجویی اول تا 100 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 60 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
فارابی بزرگسال رتبه اول تا 180 امتیاز صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی
رتبه دوم تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 110 امتیاز
جوان رتبه اول تا 100 امتیاز
رتبه دوم تا 80 امتیاز
رتبه سوم تا 60 امتیاز
رازی محقق برگزیده رتبه اول تا 200 امتیاز -
رتبه دوم تا 150 امتیاز -
رتبه سوم تا 100 امتیاز -
محقق جوان تا 100 امتیاز -
محقق دانشجو تا 80 امتیاز -
سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتیاز براساس مقررات بنیاد
آزمون‌های علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول تا 100 امتیاز -
دوم تا 80 امتیاز -
سوم تا 60 امتیاز -
المپیاد علمی دانشجویی وزارت علوم اول تا 120 امتیاز -
دوم تا 100 امتیاز -
سوم تا 80 امتیاز -
وزارت بهداشت اول تا 120 امتیاز براساس رتبه انفرادی
دوم تا 100 امتیاز
سوم تا 80 امتیاز
دانش‌آموزی جهانی طلا تا 100 امتیاز -
نقره تا 80 امتیاز -
برنز تا 60 امتیاز -
ملی طلا تا 60 امتیاز -
نقره تا 40 امتیاز -
برنز تا 30 امتیاز -

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعث (کارشناسان)، جنب سازمان حج و زیارت، بنیاد نخبگان استان اردبیل، تلفن: 33740032-045